Гаранция

www.e-gumi.com гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.
 • Веднага след получаването на пратката клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.
 • В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.
 • Гаранционният срок от 2 години за фабрични дефекти започва да тече от момента на получаването на пратката.
 • Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията на производителя на стоката.
 • 1 "Вулкан" ЕООД не е производител на предлаганата стока, а единствено търговец. Гаранцията, която се разглежда, е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранция е 24 месеца от датата на закупуването на стоката за фабрично заводски дефекти.
 • 2. Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. фактурата, номер на заявка или товарителница. При рекламация на стоката Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:
  контактната форма от интернет страницата;
  електронна поща с адрес: info@gumi.com. След като изпратите информацията, моля, свържете се с Магазина на телефон за България +359 89 3605888 за  уговаряне на посещение на куриер, който да транспортира рекламираната гума до склад на "Вулкан" ЕООД, находящ се в гр. Перник кв. Твърди ливади бл. 9 ап.3 за своя сметка.
 • 3. Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на покупка, но за не по-дълъг период от момента на износване на протектора, което се вижда от индикатора за износване на протектора (TWI). Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя, т.е. фабрични дефекти. Едностранно или частично износена до стойността на TWI гума се смята за напълно износена и не подлежи на гаранция.
 • 4. Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:
  механична повреда (пробиване, прерязване);
  неправилна експлоатация;
  неправилен монтаж;
  лошо техническо състояние на превозното средство.
 • 5. Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина.
 • 6. Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, Клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока.
 • 7. Фирма "Вулкан" ЕООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на автомобила, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта, както и за проведения процес на рекламация.
 • Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по-реда на ЗЗП, при което продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

   
Права и задължения
www.e-gumi.com се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок.
 
www.e-gumi.com  се задължава да изпълнява уговорките с клиента с дължимата грижа.
www.e-gumi.com НЕ носи отговорност за невярна информация, подадена от производителя.
www.e-gumi.com НЕ се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.
www.e-gumi.com не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си при възникването на обстоятелства извън контрола на www.e-gumi.com
        Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава, и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява при получаването  на пратката.
        Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил стоката, и незабавно трябва да уведоми представител на www.e-gumi.com
        Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчания размер. Рекламацията при несъответствие с поръчания размер се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
        Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчаната търговска марка. Рекламацията при несъответствие с поръчаната търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
        Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати, не отговаря на уговорената.
        Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато не е спазен срокът на доставката с повече от 24 часа.
        Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 14 (четиринайсет) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 
    на електронна поща: info@gumi.com;
   
    гр. Перник кв. Твърди ливади бл. 9
 
        При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
         1. Възстановяване на заплатената сума;
         2. Замяна на стоката с нова;
         3. Отбив от цената;
         4. Безплатно извършване на ремонт.
        При предявяване на рекламация, представител на www.e-gumi.com може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.
        Във всички случаи на връщане на стоката трябва  да бъде предварително уведомен представител на www.e-gumi.com.
        Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка.
        Клиентът се задължава да заплати предварително цената на поръчаните стоки.
        Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи като доставка, допълнителна опаковка и други съгласно уговореното.
        Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.
        Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.
        Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.
        Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, нереални отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.
        Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.
        Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за Обслужване и ползване на интернет магазина  
www.e-gumi.com
 
Защита на личните данни
www.e-gumi.com се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите на обработка на поръчки по начини, предвидени в настоящите Общи условия за Обслужване. Ако клиентът е обявил невярна информация, това задължение се счита за невалидно.
www.e-gumi.com се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
www.e-gumi.com се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте, само за следните цели:
         Обработка на клиентска поръчка
         Статистически цели за подобряване работата на магазина
         Администриране и обслужване съдържанието на магазина
         Последващо периодично предлагане на актуални продукти и промоции. /С опция за отказ от страна на клиента./ 
 
Снимки, илюстрации и описание на артикул 
Публикуваните в www.e-gumi.com описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът може  да се осведоми за конкретните характеристики чрез официалния сайт на производителя.

Правно регулиране и определения
За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между www.e-gumi.com и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно по всяко време от www.e-gumi.com без предварително уведомяване или съгласуване, като действието на промените е в сила от момента на публикуването им в настоящата страница. Рекламацията се разглежда в срок до 30 (тридесет) дни след датата на заявяването й.
 
Рекламации не се приемат, в случай че не се четат щампованите серийни номера и DOT номер на гумата, а така също и при неправилна употреба и в случай на използване на гумата по неадекватен на предназначението й начин, в т.ч. неправилен монтаж / демонтаж, неправилен ремонт и експлоатация, недостатъчно напомпване или пренапомпване, въздействие на органични разтворители (бензин, нафта, масло и др.), неизправност в ходовата част на автомобила, несъответстващо на отбелязания на гумата товарен индекс натоварване, експлоатация със скорост, несъответстваща на скоростния индекс на гумата.
 
Уведомяваме Ви също, че при използване на гумите по начин, неадекватен на предназначението им, се повишава рискът за безопасността и сигурността на транспортните средства, на които са монтирани, респективно на лицата, вещите и превозните средства, намиращи се в близост до тях. Независимо от така поетата търговската гаранция, съгласно ЗЗП отговаряме за липсата на съответствие на закупените стоки с договора за продажба. В случай на проявил се през гаранционния период недостатък на закупената автомобилна гума, ние ще Ви заменим дефектната гума с нова срещу заплащане на процента на амортизация до предявяване на рекламацията или ще Ви възстановим остатъчната стойност на гумата.
APOLLO (62)
AUSTONE (294)
BARUM (245)
BFGOODRICH (194)
BISON (4)
BRIDGESTONE (632)
CAMSO (19)
CONTINENTAL (615)
COOPER (88)
CORDIANT (3)
CSC (24)
DEBICA (99)
DUNLOP (252)
FALKEN (2)
FIRESTONE (230)
FULDA (224)
GALAXY (10)
GENERAL TIRE (132)
GISLAVED (111)
GOODRIDE (221)
GOODYEAR (362)
GRIPMAX (173)
JINYU (5)
KLEBER (235)
KORMORAN (255)
KUMHO (507)
LAKESEA (1)
LINGLONG (395)
MARSHAL (66)
MICHELIN (629)
NEXEN (349)
ORIUM (3)
PIRELLI (263)
POINT S (26)
POWERTRAC (108)
PREMIORRI (5)
RIKEN (254)
ROADMARCH (274)
ROADSTONE (98)
SAVA (67)
TAURUS (254)
TOYO (411)
TRIANGLE (276)
UNIROYAL (282)
VOYAGER (23)
VREDESTEIN (303)
WESTLAKE (45)